Dzisiaj jest Poniedziałek. 28 września 2020.
Imieniny obchodzą Marek, Wacław.

Zadania podmiotu ratowniczego

ZADANIA DLA PODMIOTÓW RATOWNICZYCH W ZAKRESIE ALARMOWANIA O ZAGROŻENIU, PROGNOZOWANIA JEGO ROZWOJU, DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ORAZ USUWANIA SKUTKÓW ZDARZENIA.

1.1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 147, poz. 1230 z 2002 roku).

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. Nr 111, poz. 1311 z 1999 roku)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r., w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64 z 1999 roku).


CEL OGÓLNY:


walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


CELE PODSTAWOWE: 


a) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

b) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,

c) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

d) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,


ZADANIA OGÓLNE:


a) kierowanie i alarmowanie jednostek i podmiotów systemu do działań ratowniczych poprzez powiatowe stanowisko kierowania,

b) koordynowanie działań jednostek ochrony p.poż. wchodzących w skład KSRG oraz innych podmiotów systemu biorących udział w działaniach ratowniczych.

c) organizacja systemu łączności współdziałania między podmiotami ratowniczymi.

d) zorganizowanie systemu ostrzegania i powiadamiania ludności o rozwoju zagrożeń.

e) zabezpieczenie logistyczne, kwatermistrzowskie i techniczne działań ratowniczych.

f) organizacja sztabu akcji ratowniczej, wspomagającego kierującego działaniem ratowniczym- Komendanta Powiatowego,

g) Powiadamianie przez powiatowe stanowisko kierowania:


· starosty, burmistrza, wójta,

· członków powiatowego zespołu ds. ochrony p.poż. i ratownictwa,

· członków sztabu Komendanta Powiatowego,

· kierowników podmiotów tworzących i wspomagających system na poziomie powiatu,


h) współdziałanie z dyspozytorami lub innymi osobami z poszczególnych podmiotów systemu,

i) przekazywanie potrzebnych informacji kierującemu działaniami ratowniczymi.


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:


1. Działania w zakresie walki z pożarami obejmują w szczególności:


a) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń pożarowych,

b) ocenę rozmiarów powstałego pożaru i prognozowanie jego rozwoju,

c) ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego,

d) dostosowanie sprzętu oraz technik gaśniczych do rodzaju i miejsca pożaru,

e) zlokalizowanie pożaru,

f) ugaszenie pożaru.


2. Działania w zakresie ratownictwa technicznego obejmują w szczególności:


a) oznakowanie i zabezpieczanie miejsca zdarzenia,

b) uwalnianie i ewakuację zagrożonych osób i zwierząt,

c) wykonywanie przejść i dojść do poszkodowanych, w tym usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych,

d) usuwanie, spowodowanych siłami natury lub działaniami człowieka, zagrożeń katastrofą budowlaną, zawałem lub osunięciem ziemi,

e) oświetlanie terenu działań ratowniczych,

f) uszczelnianie miejsc wycieku substancji stwarzających zagrożenie,

g) wypompowywanie wody,

h) prowadzenie prac podwodnych i nawodnych,

i) prowadzenie prac na wysokościach.


3. Działania w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego obejmują w szczególności:


a) rozpoznawanie zagrożeń oraz ocenę i prognozowanie ich rozwoju i skutków dla ludzi i środowiska, 

b) likwidację miejscowych zagrożeń chemiczno-ekologicznych,

c) analizę i dokumentowanie przebiegu działań ratowniczych.


4. Zakres działań ratowniczych mających na celu likwidację miejscowych zagrożeń chemiczno-ekologicznych obejmuje:


a) identyfikację substancji stwarzającej zagrożenie, 

b) określenie strefy zagrożenia,

c)ewakuację ludzi ze strefy zagrożenia,

d) prognozowanie zmian wielkości strefy zagrożenia,

e) przepompowywanie i przemieszczanie substancji do nowych lub zastępczych zbiorników,

f) uszczelnianie miejsc wycieku substancji,

g) stawianie kurtyn wodnych,

h) ograniczanie parowania substancji,

i) przewietrzanie strefy zagrożenia,

j) stawianie zapór na zagrożonych skutkami rozlania substancji toksycznych hydrofobowych ciekach wodnych,

k) neutralizację substancjami chemicznymi,

l) związywanie substancji sorbentami,

m) zbieranie substancji z powierzchni wody lub gleby.


5. Działania w zakresie ratownictwa medycznego obejmują w szczególności:


a) zachowanie lub przywrócenie czynności oddechowej z podaniem tlenu oraz użyciem worka samorozprężalnego lub respiratora,

b) wykonanie zewnętrznego masażu serca z ewentualnym użyciem urządzeń wspomagających typu przyssawka do masażu,

c)tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,

d) unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć,

e) zapewnienie komfortu termicznego,

f) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,

g) wsparcie psychiczne poszkodowanych lub zagrożonych ludzi,

h) opiekę nad poszkodowanymi po ich klasyfikacji ze względu na stan zdrowia.


UWAGA: Wykonywanie w miejscu działań ratowniczych zadań, o których mowa w pkt. 4 obejmuje w sytuacjach tego wymagających przygotowanie poszkodowanych do transportu i ich ewakuację oraz wspieranie psychologiczne poszkodowanych mające na celu minimalizowanie skutków stresu pourazowego.


Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kończą się z chwilą:


a) zakończeniu ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia,

b) udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia oraz ich przekazaniu specjalistycznym zespołom ratownictwa medycznego lub podstawowym zespołom ratownictwa medycznego,

c) ugaszeniu pożaru,

d) zatrzymaniu emisji lub wypływu substancji niebezpiecznej oraz usunięciu spowodowanego przez nią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska,

e) wykonaniu wszelkich innych czynności mających wpływ na ograniczenie lub likwidację zagrożenia.

 

1.2 Jednostki OSP włączone do KSRG.

 

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. Nr 111, poz. 1311 z 1999 roku)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r., w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7, poz. 64 z 1999 roku).


CEL OGÓLNY:


walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


CELE PODSTAWOWE: 


a) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,

b) wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,


ZADANIA OGÓLNE:


a) współdziałanie z dyspozytorami lub innymi osobami z poszczególnych podmiotów systemu,

 

b) przekazywanie potrzebnych informacji kierującemu działaniami ratowniczymi.


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:


1. Działania w zakresie walki z pożarami obejmują w szczególności:


a) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń pożarowych,

b) ocenę rozmiarów powstałego pożaru i prognozowanie jego rozwoju,

c) ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego,

d) dostosowanie sprzętu oraz technik gaśniczych do rodzaju i miejsca pożaru,

e) zlokalizowanie pożaru,

f) ugaszenie pożaru.


2. Działania w zakresie ratownictwa technicznego obejmują w szczególności:


a) oznakowanie i zabezpieczanie miejsca zdarzenia,

b) uwalnianie i ewakuację zagrożonych osób i zwierząt,

c) wykonywanie przejść i dojść do poszkodowanych, w tym usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych,

d) usuwanie, spowodowanych siłami natury lub działaniami człowieka, zagrożeń katastrofą budowlaną, zawałem lub osunięciem ziemi,

e) oświetlanie terenu działań ratowniczych,

f) uszczelnianie miejsc wycieku substancji stwarzających zagrożenie,

g) wypompowywanie wody,

h) prowadzenie prac podwodnych i nawodnych,

i) prowadzenie prac na wysokościach.


3. Działania w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego obejmują w szczególności:


a) rozpoznawanie zagrożeń oraz ocenę i prognozowanie ich rozwoju i skutków dla ludzi i środowiska, 

b) likwidację miejscowych zagrożeń chemiczno-ekologicznych,


4. Zakres działań ratowniczych mających na celu likwidację miejscowych zagrożeń chemiczno-ekologicznych obejmuje:


a) identyfikację substancji stwarzającej zagrożenie, 

b) określenie strefy zagrożenia,

c) ewakuację ludzi ze strefy zagrożenia,

d) prognozowanie zmian wielkości strefy zagrożenia,

e) przepompowywanie i przemieszczanie substancji do nowych lub zastępczych zbiorników,

f) uszczelnianie miejsc wycieku substancji,

g) stawianie kurtyn wodnych,

h) ograniczanie parowania substancji,

i) przewietrzanie strefy zagrożenia,

j) stawianie zapór na zagrożonych skutkami rozlania substancji toksycznych hydrofobowych ciekach wodnych,

k) neutralizację substancjami chemicznymi,

l) związywanie substancji sorbentami,

m) zbieranie substancji z powierzchni wody lub gleby.


5. Działania w zakresie ratownictwa medycznego obejmują w szczególności:


a) zachowanie lub przywrócenie czynności oddechowej z podaniem tlenu oraz użyciem worka samorozprężalnego lub respiratora,

b) wykonanie zewnętrznego masażu serca z ewentualnym użyciem urządzeń wspomagających typu przyssawka do masażu,

c) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,

d) unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć,

e) zapewnienie komfortu termicznego,

f) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,

g) wsparcie psychiczne poszkodowanych lub zagrożonych ludzi,

h) opiekę nad poszkodowanymi po ich klasyfikacji ze względu na stan zdrowia.


UWAGA: Wykonywanie w miejscu działań ratowniczych zadań, o których mowa w pkt. 4 obejmuje w sytuacjach tego wymagających przygotowanie poszkodowanych do transportu i ich ewakuację oraz wspieranie psychologiczne poszkodowanych mające na celu minimalizowanie skutków stresu pourazowego.

  

Działania jednostek OSP włączonych do KSRG kończą się z chwilą:

 

a) zakończeniu ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia,

b) udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia oraz ich przekazaniu specjalistycznym zespołom ratownictwa medycznego lub podstawowym zespołom ratownictwa medycznego,

c) ugaszeniu pożaru,

d) zatrzymaniu emisji lub wypływu substancji niebezpiecznej oraz usunięciu spowodowanego przez nią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska,

e) wykonaniu wszelkich innych czynności mających wpływ na ograniczenie lub likwidację zagrożenia.

 

1.3 Powiatowy Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. Nr 111, poz. 1311 z 1999 roku)


CEL OGÓLNY:

Koordynacja działań zmierzających do zapobiegania oraz likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, będących następstwem działania sił przyrody lub wypadków i katastrof spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1) w zakresie koordynacji , profilaktyki oraz organizacji i przygotowania działań ratowniczych:

 

a) przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń,

b) analizowanie i ocena możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze powiatu oraz na tej podstawie wypracowywania wniosków i propozycji dotyczących zapobiegania tym zagrożeniom,

c) dokonywanie jeden raz w roku na podstawie informacji członków „Zespołu", aktualizacji oceny zagrożenia powiatu,

d) opracowywanie koncepcji likwidacji możliwych do zaistnienia zagrożeń w aspekcie ich finansowego , materiałowego i organizacyjnego zabezpieczenia ,
e) ocena opracowywanych przez poszczególnych członków „Zespołu" stosownie do ich kompetencji i zakresu działania, planów likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń, a także usuwania ich skutków,

f) tworzenie, w ramach koordynacji , warunków organizacyjno-technicznych niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych ,
g) delegowanie swoich członków do udziału w ćwiczeniach i treningach organizowanych przez różne organy kierowania oraz siły i służby systemu ratowniczego powiatu,

h) koordynowanie organizacją współdziałania z instytucjami , organami kierowania , podmiotami oraz siłami i służbami realizującymi zadania ratownicze oraz ochrony ludności, spoza obszaru powiatu sieradzkiego,

i) na podstawie własnych spostrzeżeń oraz protokołów i meldunków właściwych sił , służb oraz innych podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych, wyciąganie i opracowywanie wniosków, uwag krytycznych, oraz zalecanie usunięcia usterek i niedociągnięć właściwym organom kierowania,

j) rozwiązywanie problemów wymagających decyzji Starosty i wnioskowanie o wsparcie przez szczebel wyższy,

k) koordynacja działań na obszarze powiatu realizowanych przez samorządy terytorialne oraz zapewnienie im wsparcia posiadanymi zasobami,

l) opiniowanie planów ratowniczych opracowywanych przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

2) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia:

 

a) podejmowanie niezwłocznie działalności w miejscu i składzie wyznaczonym przez •' Przewodniczącego „Zespołu" ( a w przypadku jego nieobecności - przez Zastępcę),

b) analizowanie, przedstawionej przez członków „Zespołu" właściwych w zakresie ich działania oceny powstałej sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia oraz ocena efektywności proponowanych przedsięwzięć i zamierzeń ratowniczych, że szczególnym uwzględnieniem organizacji ochrony ludności r zapewnienia jej warunków do przetrwania,

c) koordynacja, kompleksowych działań ratowniczych oraz realizacja przedsięwzięć mających na celu likwidację skutków zaistniałego, nadzwyczajnego zagrożenia.

 

Materiał zaczerpnięto z Powiatowego Planu Ratowniczego